Home » คาถารักมัดใจ by ปริญญ์
คาถารักมัดใจ ปริญญ์

คาถารักมัดใจ

ปริญญ์

Published April 2013
ISBN :
352 pages
Enter the sum

 About the Book 

‘วาดจันทร’หญิงสาวผูงดงามประดุจภาพวาดของพระจันทรสมชือตัวจำยอมตกงานอีกครัง เพราะไมวาจะทำงานทีไหนเปนตองถูกแทะโลมอยูรำไป ลาสุดนีกโดนอีหรอบเดิม เธอจึงตัดสินใจลาออกดีกวาตองทนเจอสายตานารังเกียจและ ‘ตำแหนงพิเศษ’ ทีเจานายหัวงูเตมใจยัดเยียดให เฮอ เรียกไดวMore‘วาดจันทร์’หญิงสาวผู้งดงามประดุจภาพวาดของพระจันทร์สมชื่อตัวจำยอมตกงานอีกครั้ง เพราะไม่ว่าจะทำงานที่ไหนเป็นต้องถูกแทะโลมอยู่ร่ำไป ล่าสุดนี่ก็โดนอีหรอบเดิม เธอจึงตัดสินใจลาออกดีกว่าต้องทนเจอสายตาน่ารังเกียจและ ‘ตำแหน่งพิเศษ’ ที่เจ้านายหัวงูเต็มใจยัดเยียดให้ เฮ้อ เรียกได้ว่าสวยเป็นพิษจริงๆ ที่เค้าว่ากันว่า ‘นารีมีรูปเป็นทรัพย์’ นี่เห็นท่าจะไม่จริงแฮะ‘พีรัช’สถาปนิกหนุ่มมาดเซอร์ผู้มีบุคลิกองอาจโผงผาง ตรงไปตรงมา และถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาแล้ว... นี่มันคนละขั้วกับวาดจันทร์คนงามแบบสุดๆ แต่ดอกมะลิซ้อนสื่อรักกลับนำพาให้คนสองคนที่ดูจะไม่มีอะไรเข้ากันได้เลยมาใกล้ชิดกัน เนื่องจากความผูกพันลึกล้ำหนักแน่นจากชาติปางก่อนทว่า... ความงดงามของวาดจันทร์ยังคงนำมาซึ่งอันตรายและเวทมนตร์ร้ายที่ต้องการครอบครองเธอครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้งพีรัช วาดจันทร์ รวมถึงบุคคลใกล้ชิดจึงต้องช่วยกันหาหนทางต่อสู้ภัยร้ายดำมืดที่เข้ามาคุกคาม... โดยมีเพียงรักมั่นคงของเขาและเธอเป็นเกราะคุ้มกันภัย